ul. 11-go Listopada 86

28-300 Jędrzejów

tel. 41 20-10-898

Kancelaria czynna

Pn-Pt 8:00 - 16:00

 Nieruchomości

  

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Marcin Fatyga zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2015-09-28 o godz. 10;00w sali nr Sądu Rejonowego w Jędrzejowie odbędzie się:

 

D  R  U  G  A    L I C Y T A C J A

 nieruchomości położonej w Sobków, przy ul. Spółdzielcza 4A stanowiącej własność dłużnika:

 

Kulczycki Szymon, 28-305 Sobków, ul. Źródłowa 1

 w postaci:

 Własnościowe spóldzielcze prawo do lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 1 oraz numerem 2 położone w Sobkowie przy ul. Spółdzielczej 4A. Lokale zostały połączone stanowią jedną funkcjonalną całość. Łączna powierzchnia lokali 72,87 m2.

 

 

Własnościowe spóldzielcze prawo do lokalu mieszkalnego nr1 o pow. 35,54 m2, który posiada założoną Księgę Wieczystą nr KI1J/00061683/1 w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie zostało oszacowane na kwotę: 62.604,00 zł.

Własnościowe spóldzielcze prawo do lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. 37,33 m2, który posiada założoną Księgę Wieczystą nr KI1J/00061684/8 w Sądzie Rejonowym w w Jędrzejowie zostało oszacowane na kwotę: 65.757,00 zł.

 Cena wywoławcza za obie nieruchomości w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 85.574,00zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 12.836,10 zł, najpóźniej w dniu poprzedzajacym przetarg (art 962§1 kpc)w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.