ul. 11-go Listopada 86

28-300 Jędrzejów

tel. 41 20-10-898

Kancelaria czynna

Pn-Pt 8:00 - 16:00

 Nieruchomości

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Marcin Fatyga zawiadamia na podstawie art. 1066 kpc w związku z art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2017-03-20 o godz. 10:00 w sali  Sądu Rejonowego w Jędrzejowie odbędzie się:

  

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 nieruchomości w postaci:

 Zabudowana nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 886/1 o pow. 1,09 ha.W skład zabudowy wchodzi; zachodnia połowa parterowego budynku dworu o pow. użytkowej 119,9m2, budynek gosp. o pow. 71,20 m2; budynek gospodarczy na sprzęt rolniczy o pow.106m2; budynek garażowy z wydzieloną częścią chlewni o pow. 67,70 m2; garaż o pow. 22,80 m2.

 położonej w Brzeście 15

w celu zniesienia współwłasności nieruchomości.

 posiadająca założoną Księgę Wieczystą nr KI1J/00034575/3 w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie.

 Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 277.326,00 zł.

 Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 207.994,50 zł. 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 27.732,60 zł, najpóźniej w dniu poprzedzajacym przetarg (art 962§1 kpc)w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem.

Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na trzy dni przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie do Wydziału Cywilnego; jednakże w kancelarii komornika pozostanie do wglądu odpis operatu szacunkowego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.