ul. 11-go Listopada 86

28-300 Jędrzejów

tel. 41 20-10-898

Kancelaria czynna

Pn-Pt 8:00 - 16:00

 Nieruchomości

 


 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJLICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Marcin Fatygana podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-07-2015 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Jędrzejowie z siedzibą przy 11-go Listopada 74, 28-300 Jędrzejów, odbędzie się pierwsza licytacja garażu należącego do dłużnika: Krzciuk Aleksandra, Krzciuk Robert położonego przy Dworcowa ,28-340 Sędziszów, dla którego Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1J/00042627/2.

Suma oszacowania wynosi 4 121,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 090,75 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 412,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 03 1020 2629 0000 9202 0269 8736.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Marcin Fatyga zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2015-07-27 o godz. 09:30 w sali nr Sądu Rejonowego w Jędrzejowie odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 nieruchomości położonej w Sobków, przy ul. Spółdzielcza 4A stanowiącej własność dłużnika:

 

Kulczycki Szymon, 28-305 Sobków, ul. Źródłowa 1

 w postaci:

 Własnościowe spóldzielcze prawo do lokalu mieszkalnego oznaczonego numerem 1 oraz numerem 2 położone w Sobkowie przy ul. Spółdzielczej 4A. Lokale zostały połączone stanowią jedną funkcjonalną całość. Łączna powierzchnia lokali 72,87 m2.

 

 

Własnościowe spóldzielcze prawo do lokalu mieszkalnego nr1 o pow. 35,54 m2, który posiada założoną Księgę Wieczystą nr KI1J/00061683/1 w Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie zostało oszacowane na kwotę: 62.604,00 zł.

Własnościowe spóldzielcze prawo do lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. 37,33 m2, który posiada założoną Księgę Wieczystą nr KI1J/00061684/8 w Sądzie Rejonowym w w Jędrzejowie zostało oszacowane na kwotę: 65.757,00 zł.

 Cena wywoławcza za obie nieruchomości w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 96.270,75 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 12.836,10 zł, najpóźniej w dniu poprzedzajacym przetarg (art 962§1 kpc)w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.