Nieruchomości

 

                                                                 

23 marca 2023

Licytacja nieruchomości rolnej Km 263/21

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Marcin Fatyga

Kancelaria Komornicza, 11-go Listopada 86,  Jędrzejów,   28-300 Jędrzejów

tel. 41 20 10 898;  664 704 649

Sygnatura: KM 263/21

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Jędrzejowie Marcin Fatyga na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu  25-04-2023 o godz. 10:00  w budynku Sądu Rejonowego w Jędrzejowie z siedzibą przy 11-go Listopada 74, 28-300 Jędrzejów,  odbędzie się pierwsza licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest Rejmer Dorota  położonej przy  Potok Wielki,  28-300 Jędrzejów , dla której  Sąd Rejonowy Jędrzejów V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH  (adres: ul. 11 Listopada 74, Jędrzejów,  28-300 Jędrzejów prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1J/00067418/5.
Opis nieruchomości:
Działka nr 1086 o powierzchni 2,1812 ha jest niezabudowana. Działka stanowi grunty orne RIVa, RIVb, RV, RVI, W- rowy w niewielkim fragmencie 0,0075ha. Działka w kształcie wieloboku, składa się z dwóch prostokątów: od strony drogi (strona południowa) w kształcie prostokąta o szerokości od około 22m do 25m na długości ok. 66m oraz w dalszej części – w kształcie prostokąta o szerokości ok. 70m, działka z lekkim nachyleniem. Działka objęta jest obowiązującym SUiKZP miasta i gminy Jędrzejów – Uchwała Nr VIII/67/11 Rady Miejskiej w Jędrzejowie z dnia 30 czerwca 2011r. wraz z późniejszymi zmianami wg którego położona w terenie oznaczonym symbolem M – tereny o dominującej funkcji mieszkaniowej z dopuszczeniem lokalizacji funkcji usługowej (na głębokości do ok. 70m od strony drogi),w pozostałej części działka położona w terenie oznaczonym symbolem R – tereny upraw polowych (rola).

Suma oszacowania wynosi 109 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  3/4 sumy oszacowania i wynosi 82 050,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 940,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Oddział 1 w Kielcach 03 1020 2629 0000 9202 0269 8736.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. 11-go Listopada 74, Jędrzejów, 28-300  Jędrzejów.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

 


powrót ››


 

Kontakt do Kancelarii


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie
Marcin Fatyga
ul. 11-go Listopada 86
28-300 Jędrzejów

T: 41 20-10-898;

T. kom.: 664 704 649;

E: biuro@komornikjedrzejow.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 16:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 16:00