Nieruchomości

 

                                                                 

28 marca 2024

Licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej Km 604/22_ w trybie e-licytacji

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 604/22 w dniu: 28.03.2024 o godzinie: 09:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 986(4) § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:
- nieruchomości położonej Piotrkowice 45, 28-330 Wodzisław, dla której Sąd Rejonowy Jędrzejów V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1J/00014866/4.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa. Działka nr 140 o pow. 2,9784 ha, posiadającej kształt nieregularny, zbliżony do wydłużonego prostokąta o długości ok. 795 m i szerokości ok. 37 m. Działka funkcjonalnie dzieli się na dwie części: część siedliskową o powierzchni 0,2888 ha oraz użytkowaną rolniczo o pow. 2,6896 ha . Nieruchomość obciążona prawem nieodpłatnej osobistej służebności zamieszkania.

Suma oszacowania wynosi 194 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 129 600,00 zł.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 10:30.
W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę    19 440,00 zł.
Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 03 1020 2629 0000 9202 0269 8736 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.
Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/ oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Na podstawie art. 9864 § 2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.
Licytacje wyżej wymienionych nieruchomości odbywają się w trybie elektronicznym i zakończą się w dniu: 04.04.2024 o godzinie: 14:00. Na podstawie art. 986(7)po § 3(1) kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z art. 976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Komornik Sądowy

Marcin Fatyga

 

 

 


powrót ››


 

Kontakt do Kancelarii


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie
Marcin Fatyga
ul. 11-go Listopada 86
28-300 Jędrzejów

T: 41 20-10-898;

T. kom.: 664 704 649;

E: biuro@komornikjedrzejow.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 16:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 16:00