Nieruchomości

 

                                                                 

29 maja 2024

Licytacja nieruchomości Km 642/23- w trybie e-licytacji

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 642/23 w dniu: 29.05.2024 o godzinie: 10:00 rozpocznie się w trybie ustalonym w art. 986(4) § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) druga licytacja w trybie elektronicznym następujących nieruchomości:
- nieruchomości położonej przy Żarczyce Małe, 28-366 Małogoszcz, dla której Sąd Rejonowy w Jędrzejowie V Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. 11-go Listopada 74, Jędrzejów, 28-300 Jędrzejów) prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1J/00068572/9.
Opis nieruchomości:
Działka nr 95 o powierzchni 0,47 ha położona jest w zachodniej części miejscowości Żarczyce Małe. Dojazd do niej stanowi dwukierunkowa droga o nawierzchni asfaltowej, o średnim natężeniu ruchu. Droga na tym odcinku nie posiada chodników, ma natomiast trawiaste pobocza z rowami, jest nieoświetlona. Działka kształtem zbliżona jest do mocno wydłużonego prostokąta o długości około 261 m i szerokości około 17 m, jest zorientowana dłuższym bokiem w kierunku północno-zachodnim. Działka jest płaska, z dostępem do asfaltowej drogi publicznej od strony południowo-wschodniej. Działka jest nieuzbrojona, od północnego- wschodu oraz południowego-zachodu graniczy z podobnymi działkami niezabudowanymi, natomiast od północnego-zachodu z działką zadrzewioną. Działka jest nieogrodzona, stanowi uprawiane pole. Układ użytków gruntowych w działce: RIVa-0,1100 ha, RIVb-0,2900 ha, RV-0,0700 ha;.
    Suma oszacowania wynosi 54 240,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 36 160,00 zł.
W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest kwotę 5 424,00 zł.
    Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika 03 1020 2629 0000 9202 0269 8736 najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu.
Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/ oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Przetarg następuje w trybie sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej na portalu: https://elicytacje.komornik.pl/. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika:

03 1020 2629 0000 9202 0269 8736 PKO Bank Polski SA Oddział w Kielcach

Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.
Licytacja zakończy się w dniu 2024-06-05 o godzinie 14:00. Na podstawie art. 9867§ 3(1) kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

Zgodnie z art.  976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Sprzedaż dokonywana jest w drodze licytacji elektronicznej. Uczestnictwo w przetargu wymaga założenia konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl/  oraz przystąpienia do przetargu na dwa dni robocze przed jego rozpoczęciem. Licytant składa rękojmię najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem przetargu, a jeżeli bierze udział w licytacji jako pełnomocnik innej osoby, to przedkłada dodatkowo swoje umocowanie. Udział jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Na podstawie art.  9864 §  2 kpc warunkiem udziału w przetargu jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie przedmiotów od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
 

Komornik Sądowy

Marcin Fatyga

 

 


powrót ››


 

Kontakt do Kancelarii


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie
Marcin Fatyga
ul. 11-go Listopada 86
28-300 Jędrzejów

T: 41 20-10-898;

T. kom.: 664 704 649;

E: biuro@komornikjedrzejow.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 16:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 16:00