Ruchomości

 

15 marca 2024

Obwieszczenie o I licytacji ruchomości Kms 126/23

Sygn. akt Kms 126/23                                                                                                                                Jędrzejów, dnia 2024-02-07

                                                                   OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie Marcin Fatyga  na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości:

że w dniu 2024-03-15 r. o godz. 11:30

odbędzie się w kancelarii komornika w Jędrzejowie przy ul. 11-go listopada 86  pierwsza licytacja ruchomości.

Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:


                     Opis licytowanej                                                                                                     Wartość  szacunkowa w zł.
L.p.                 ruchomości                                                      ilość                                jednostkowa             łączna        Cena wywołania
                                                                                                                                                                                                         jednostkowa

1              MAZDA 626 1.8 rok prod. 1998,                                 1                                      2 500,00             2 500,00            1 875,00

             moc: 66 kW przebieg ok. 331 000 km

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
Art. 8671 § 1. kpc Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.  

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu licytacji w miejscu licytacji.

Art. 871 kpc Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.
Art. 867. § 12.kpc Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Art. 8672 § 4. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.


K o m o r n i k   S ą d o w y

Marcin Fatyga

 

 


powrót ››


 

Kontakt do Kancelarii


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie
Marcin Fatyga
ul. 11-go Listopada 86
28-300 Jędrzejów

T: 41 20-10-898;

T. kom.: 664 704 649;

E: biuro@komornikjedrzejow.pl

Godziny pracy:

Poniedziałek: 8:00 - 16:00
Wtorek: 8:00 - 16:00
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 8:00 - 16:00
Piątek: 8:00 - 16:00